Povinné předškolní vzdělávání

 
 

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNÉ OD 1.9. 2017

Práva a povinnosti zákonných zástupců dítěte, které má povinnost předškolního vzdělávání tj. dítě , které do 31.8. 2017 dosáhlo 5 let nebo děti s odkladem ŠD.

Zákonný zástupce dítěte:

  • zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání je stanoven ředitelkou školy na   8:00 hod. ( tzn. do 12,00).
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182a školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte

      Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte nejpozději do 2 dnů od začátku nepřítomnosti (nejlépe neprodleně). Nebude-li dítě omluveno do 

      2 dnů, bude zákonný zástupce vyzván ředitelkou (učitelkou). Dítě musí omluvit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Ředitelka mateřské školy je 

      oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést

- telefonicky do mateřské školy:   tel. 582 386 524 , mob. tel. 602 433 245

- emailem ředitelce školy: skolkan@volny.cz

- osobně ředitelce nebo učitelce

  • po návratu dítěte do MŠ musí zákonný zástupce jeho nepřítomnost omluvit písemně ve třídě na omluvném listu dítěte, kde bude uvedeno datum a důvod nepřítomnosti, podpis rodiče + záznam o omluvě telefonem, emailem, osobně.
  • předem známou nepřítomnost dítěte je nutné omluvit písemně před jejím započetím
  • učitelka eviduje školní docházku třídy. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje její věrohodnost.
  •  neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračující absenci ředitelka školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

        Další informace týkající se povinného vzdělávání  naleznete ve ŠKOLNÍM ŘÁDU (dostupný na informační tabuli v šatnách tříd ).