Školné

Ředitelka Mateřské školy Němčice nad Hanou, příspěvková organizace,okres Prostějov  podle § 123 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
 
s t a n o v u j e 
 
výši úplaty za předškolní vzdělávání dítěte zapsaného k docházce v Mateřské škole Němčice nad Hanou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 ve výši 300 Kč za kalendářní měsíc. 
 
Vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy a dětí s odkladem školní docházky  se poskytuje  bezúplatně. 
 
 

Úplatu za předškolní vzdělávání tzv. školné lze hradit nejen v hotovosti účetní v mateřské škole, ale i bezhotovostně - převodem na účet mateřské školy.

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu mateřské školy: 280994221/0300

Variabilní symbol: JMÉNO A  PŘIJMENÍ DÍTĚTE 

Termín splatnosti - nejpozději do 15. dne v daném měsíci!

Výše úplaty: 300 Kč za dítě a kalendářní měsíc

 

Od placení úplaty za předškolní vzdělávání jsou osvobozeny pouze děti navštěvující mateřskou školu poslední rok před nástupem do 1. třídy ZŠ

a děti s odkladem školní docházky.