Další aktivity pro děti

 

 

 

Školní rok 2017/2018

Angličtinka pro nejmenší -DDM Orion v Němčicích nad Hanou nabízí pro předškolní děti výuku angličtiny. Zájemci se mohou přihlásit přímo u lektorky slečny Barbory Žeravské na DDM Orion (v budově ZŠ v Němčicích nad Hanou). Kroužek pracuje každé pondělí v MŠ ve třídě u Soviček od 15.00 hod.Lekce trvá 45.min.Cena 
Začíná 3.10. 2016
 
Taneční škola Hubený - určená pro děti se zájmem o
 tanec a pohyb. Jedna lekce trvá 45 minut, , výuka probíhá ve třídě u Soviček. Poplatek se hradí pololetně ve výši 400 Kč kurzovné + 150 Kč doprava lektorky. Vpřípadě naplnění (minimálně počet je 15 dětí) bude probíhat každé úterý, pravděpodobně od 15.00 hod.
Celkem tedy 15 lekcí
Začíná 4.10.2016
 
Mateřinka v pohybu – moderní tanec pro děti od čtyř let.Jedna lekce trvá 45 minut, výuka probíhá ve třídě u Soviček ve čtvrtek 1x za 14 dní od 15.hod. 
Cena 250 Kč /pololetí
 Začíná 6.10. 2016
 
Logopedická poradna v mateřské škole - v úterý v době od 12.00 hodin do 15.00 hodin.Logopedická asistentka Mgr. Lucie Tesařová, pracuje pod odborným dohledem klinické logopedky PhDr. Mgr. Kamily Finkesové. 
Začíná 20.9.2016.

Angličtina pro nejmenší  -DDM Orion v Němčicích nad Hanou nabízí pro předškolní děti seznamování s angličtinou. Zájemci se mohou přihlásit na DDM Orion (v budově ZŠ v Němčicích nad Hanou). Kroužek pracuje každé pondělí v MŠ ve třídě u VČELIČEK od 15.00 hod.Lekce trvá 45.min.

Cena 400 Kč za rok.

Začíná 2.10. 2017

 

Mateřinka v pohybu - DDM Orion v Němčicích nad Hanou nabízí moderní tanec pro děti od čtyř let.Jedna lekce trvá 45 minut, výuka probíhá ve třídě u VČELIČEK   ve středu od 15. 30 - 16,15 hod. Zájemci se mohou přihlásit přímo na DDM Orion.

Cena 250 Kč /pololetí

Začíná 4.10. 2017

 

Malý zpěváček-  pěvecký sbor v  MŠ . Děti se zde učí rytmizaci, melodizaci. Obsahem je nácvik nových písní, poslech vážné hudby, pohybové hry se zpěvem,seznamování s hudebními nástroji a další aktivity. Určeno pro děti se zájmem o hudbu od 5 let. . Bude probíhat každé pondělí v době od 13 hod. do 13.45 hod. ve třídě u VČELIČEK. Povedou p. uč. Bc. Lucia Gálová a p. učitelka Nikola Josieková.

Začíná od 2.10. 2017

 

Logopedická poradna v mateřské škole - ve středu  v době od 13.00 hodin do 15.00 hodin.Logopedická asistentka,  pracuje pod odborným dohledem klinické logopedky PhDr. Mgr. Kamily Finkesové. 

Začíná  4 .10. 2017

Výtvarný kroužek - ZUŠ nabízí pro děti z MŠ , kroužek pro malé tvořitele a mistry. Probíhá  ve středu od 12,10 - 14,10 , děti z MŠ dle dohody s rodiči převádí  p. uč,. ze ZUŠ. 

 

Naše mateřská škola podporuje přirozený a zdravý pohyb dětí nadstandartně těmito aktivitami:

Cvičením v sokolovně-  jedenkrát týdně děti ze tříd Veverek a Včeliček

Plaveckou výukou - pod vedením odborných lektorů ve Vyškově, přednostně určeno pro nejstarší děti. Od 19.9. do 21.11.2017

 

Mensa NTC Learning -  zapojena třída Veverky, Včeličky, Sovičky

Tento systém pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Obsahem učení je trénink, který kombinuje různé techniky - motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti a analytického myšlení, využití hudby tak, aby stimuloval zvyšování počtu neuronových spojení (synapsí) v mozku. Přispívá tak k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a preventivně působí také v oblasti dyslexie a počínajících poruch učení. Vede primárně ke zvyšování intelektových schopností všech dětí bez rozdílu, nezanedbatelnou úlohu hraje při identifikaci a rozvoji schopností u dětí nadaných.

Nejnovější znalosti z oblasti neurofyziologie – tedy stavby, struktury a principů fungování lidského mozku poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument je dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolním dětem, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Právě toto období má stěžejní roli v utváření základních předpokladů pro budoucí učení, paměť, inteligenci a pozornost, které dítě využije ve svém dalším životě.  

 

Odpolední aktivity pro předškoláky

MAXÍK -  stimulační   aktivity k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, matematických představ, grafomotoriky, řečových dovedností, logického myšlení. Záměrem je připravit děti úspěšně pro vstup do 1. třídy. Děti se při edukačních činnostech naučí pracovat i s interaktivní obrazovkou. Program bude každý čtvrtek v době od 13 hod. do 13.45 hod. ve třídě u Včeliček. Určeno primárně pro děti v posledním ročníku vzdělávání a děti s odkladem šk. docházky.. Povedou p. ředitelka  Mgr. A. Kopová a p. uč. N. Josieková.

„Malý objevitel“- děti se budou seznamovat s živou a neživou přírodou, zkoumat zákonitosti vývoje rostlin a živočichů, objevovat vesmír, dělat pokusy. Při zkoumání budou využívat i novou školní zahradu a okolí MŠ. Bude probíhat v ÚTERÝ  v době od 13 hod. do 13.45 hod.  ve třídě u VČELIČEK. Povede p. učitelka Oulehlová

 

ROZPIS DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT PRO ŠK. ROK    2017/2018

 

 

PONDĚLÍ

 

Malý zpěváček

 

 

Angličtina  (SVČ ORION)

 

 

13.00-14.00

 p.uč. Bc.L.Gálová  

 

15.00- 15.45 ZUŠ v MŠ

 

 

ÚTERÝ

 

Kurz plavání –Vyškov

 

Malý objevitel

19.9.-21.11.2017

 

13.00-13.45 p. uč. Oulehlová

 

STŘEDA

 

Výtvarný kroužek (ZUŠ)

 

Logopedie

 

Mateřinka v pohybu – tanec (SVČ ORION)

12,10 – 14,10

 

13.00 p uč. B. Kantorová

 

15.30 – 16.15

 p. uč. Buriánková A.

 

ČTVRTEK

 

Cvičení Sokolovna od 2.pol.

 

MAXÍK

dopoledne

 

13.00 – 14.00 p. řed. Kopová

 

PÁTEK

 

 

-------------------------

 

-------------------------