Školní rok 2018/2019

 

Mateřinka v pohybu – moderní tanec pro děti od čtyř let.Jedna lekce trvá 45 minut, výuka probíhá ve třídě u Soviček ve čtvrtek 1x za 14 dní od 15.hod. 
Začíná 3.10. 2016
 
Taneční škola Hubený - určená pro děti se zájmem o
Celkem tedy 15 lekcí
Začíná 4.10.2016
 
Cena 250 Kč /pololetí
 Začíná 6.10. 2016
 
Začíná 20.9.2016.

Angličtina pro nejmenší  -SVČ Orion v Němčicích nad Hanou nabízí pro předškolní děti seznamování s angličtinou. Zájemci se mohou přihlásit na SVČ Orion (v budově ZŠ v Němčicích nad Hanou). Kroužek pracuje každé pondělí v MŠ ve třídě u VČELIČEK od 14:45  hod.Lekce trvá 45.min.

Cena 400 Kč za rok.

Začíná 1.10. 2018

 

Mateřinka v pohybu - SVČ Orion v Němčicích nad Hanou nabízí moderní tanec pro děti od čtyř let.Jedna lekce trvá 45 minut, výuka probíhá ve třídě u VČELIČEK   ve středu od 15. 30 - 16,15 hod. Zájemci se mohou přihlásit přímo na SVČ Orion.

Cena 250 Kč /pololetí

Začíná 4.10. 2018

 

Malý zpěváček-  pěvecký sbor v  MŠ . Děti se zde učí rytmizaci, melodizaci. Obsahem je nácvik nových písní, poslech vážné hudby, pohybové hry se zpěvem,seznamování s hudebními nástroji a další aktivity. Určeno pro děti se zájmem o hudbu od 5 let. . Bude probíhat každé ÚTERÝ v době od 13 hod. do 13.45 hod. ve třídě u VČELIČEK. Povedou p. uč. Bc. Lucia Gálová a p. asistentka Radana Vykydalová

Začíná od 2.10. 2018

 

Logopedická poradna v mateřské škole  s účastí rodičů - v pondělí  v době od 14.15 hodin do 16.30 hodin.ŠKOLNÍ LOGOPEDKA ,  pracuje pod odborným dohledem klinické logopedky PhDr. Mgr. Kamily Finkesové, provádí za přítomnosti rodiče s dětmi logopedická cvičení. Přítomnost rodiče je velmi důležitá, aby byly co nejlépe nastaveny podmínky pro další procvičování  s dítětem doma.

Začíná  1 .10. 2018


 

Naše mateřská škola podporuje přirozený a zdravý pohyb dětí nadstandartně těmito aktivitami:

Cvičením v sokolovně-  jedenkrát týdně děti ze tříd Veverek a Včeliček , zařazujeme v 2. pol šk. roku 2018/2019

Plaveckou výukou - pod vedením odborných lektorů v aquaparku ve  Vyškově, přednostně určeno pro nejstarší děti. Od 2.11. do 31.11.2018

 

 Odpolední aktivity pro předškoláky

Mensa NTC Learning -  zapojena třída Veverky a Včeličky

Tento systém pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Obsahem učení je trénink, který kombinuje různé techniky - motorická cvičení, učení symbolů, procvičování pozornosti a analytického myšlení, využití hudby tak, aby stimuloval zvyšování počtu neuronových spojení (synapsí) v mozku. Přispívá tak k rozvoji pohybové koordinace a motorických schopností a preventivně působí také v oblasti dyslexie a počínajících poruch učení. Vede primárně ke zvyšování intelektových schopností všech dětí bez rozdílu, nezanedbatelnou úlohu hraje při identifikaci a rozvoji schopností u dětí nadaných.

Nejnovější znalosti z oblasti neurofyziologie – tedy stavby, struktury a principů fungování lidského mozku poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument je dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolním dětem, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Právě toto období má stěžejní roli v utváření základních předpokladů pro budoucí učení, paměť, inteligenci a pozornost, které dítě využije ve svém dalším životě.  

 

MAXÍK -  stimulační   aktivity k rozvoji zrakového a sluchového vnímání, matematických představ, grafomotoriky, řečových dovedností, logického myšlení. Záměrem je připravit děti úspěšně pro vstup do 1. třídy. Maxík bude každé  úterý a čtvrtek v době od 13 hod. do 13.45 hod. ve třídě SOVIČEK. Určeno primárně pro děti v posledním ročníku vzdělávání a děti s odkladem šk. docházky. Povede  p. ředitelka  Mgr. A. Kopová

 

„Malý objevitel“- děti se budou seznamovat s živou a neživou přírodou, zkoumat zákonitosti vývoje rostlin a živočichů, objevovat vesmír, dělat pokusy. Při zkoumání budou využívat i novou školní zahradu a okolí MŠ a badatelnu s knihovnou . Bude probíhat ve středu (2x měsíčně)   v době od 13 hod. do 13.45 hod.  ve třídě u VČELIČEK. Povede p. učitelka Oulehlová

 

 

   ROZPIS DOPLŇKOVÝCH AKTIVIT PRO ŠK. ROK    2018/2019

 

 

PONDĚLÍ

 

 

 

Předškoláci NTC Mensa + logocvičení

  

 

 

Logopedická prevence s rodiči

 

 

Angličtina  (SVČ ORION)

 

 

13:00- 14:00 p. uč. P. Buriánková

 

 

14.15-16.30

 školní logoped Mgr. B. Kantorová

 

14.45- 15.30  p. uč.  B. Žeravská

 

 

ÚTERÝ

 

Zpěváček

  

MAXÍK- školní zralost  

13:14:00 p. uč. Bc. Lucie Gálová ,

 p. asistentka R. Vykydalová

 

13:00- 14:00 p. řed. Mgr. A, Kopová

 

STŘEDA

 

 


 Malý objevitel ( 2x měsíčně) 

 

  

 

 

  


13.00-13.45 p. uč.J. Oulehlová     

 

 

ČTVRTEK

 

  

Mateřinka v pohybu – tanec (SVČ ORION)

 

 Maxík- školní zralost (MŠ)

15:00- 16:30 p. uč. Buriánková A.

p. uč. Fidrová N.

 

13.00 – 14.00 p. řed. Mgr. A. Kopová

 

PÁTEK

 

 

Kurz plavání Vyškov

Cvičení Sokolovna od 2.pol.

 2.11. - 31.11. 2018 ( Včeličky, Veverky)

 

od 1.2. 2019